13 jun 2021

Årsstämma och ny Styrelse

Av Alexander Petersson | 2021-06-13 19:46

Årsstämman hölls på föreningens bakgård den 8 juni. fyra styrelsemedlemmar lämnade styrelsen dels på grund av avflytt och dels på grund av pensionering. Tre nya styrelsemedlemmar välkomnades. Föreningen tackade stort de styrelsemedlemmar som arbetat i flera år och som nu valt att gå vidare.

Den 13 juni höll den nya styrelsen sitt konstituerade första styrelsemöte och de nya rollerna framgår under styrelsesidan.

Trevlig sommar!

Bigarråträdet 4

25 maj 2021

Kallelse till föreningsstämma, 8 juni 2021 klockan 19:00

Av Erik Carlsson-Bay | 2021-05-25 20:26

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Datum och tid: Tisdagen den 8 juni 2021, klockan 19.00

Lokal: På föreningens innergård (Polhemsgatan 8), utomhus

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Bemyndigande till styrelsen att säga upp avtalsservitut avseende grovsoprum
 18. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

12 maj 2021

Årsredovisning 2020

Av Alexander Petersson | 2021-05-12 16:30
Årsredovisningen för 2020 finns nu publicerad. Tryck här för att komma till den

//Styrelsen
23 nov 2020

Aktuell status

Av Alexander Petersson | 2020-11-23 09:31

Hej

Vi hoppas allt är bra! 

Det mesta rullar på fint i föreningen även om vissa aktiviteter är delvis pausade med anledning av Covid19. T ex håller vi på med en utdragen OVK-besiktning. Vissa lägenheter har fått anmärkningar och vet du med dig att du fått det och inte åtgärdat det rekommenderar vi att du tar tag i det för att det ska gå smidigt att färdigställa protokollet sen. Styrelsen ha arbetet med att säkerställa OVK för lokalhyregästerna vilket är klart. Diverse övriga aktiviteter pågår. 

Budgeteringen för 2021 är klar och som delvis tidigare kommunicerats på årsstämman så kommer avgifterna inte att justeras. Styrelsen arbetar med att ha en långsiktig och hållbar ekonomi för föreningen och följer underhållsplanen. För tillfället framkommer inget som säger att vi inte ska kunna följa den men sen vet ni säkert alla att i ett gammalt hus kan det plötsligt hända saker. Vi har nästan varje år drabbats av något och nu sist var det en fuktskada i ett badrum i en lokal. Tack och lov är en sådan skada inte värre än att föreningen kan hantera det. Nästa gång kanske det är något värre.  

Allt gott

Styrelsen i Bigarråträdet 4

24 jun 2020

Årsstämma och ny styrelse

Av Alexander Petersson | 2020-06-24 20:19

Årsstämman hölls på rekordtid på föreningens bakgård den 11 juni. Tre styrelsemedlemmar lämnade styrelsen på grund av avflytt och istället valdes två nya. Föreningen tackade stort de styrelsemedlemmar som arbetat i flera år och som nu valt att flytta vidare. 

Den 24 juni höll den nya styrelsen sitt konstituerade första styrelsemöte och de nya rollerna framgår under styrelsesidan. 

Trevlig sommar!

Bigarråträdet 4