23 nov 2020

Aktuell status

Av Alexander Petersson | 2020-11-23 09:31

Hej

Vi hoppas allt är bra! 

Det mesta rullar på fint i föreningen även om vissa aktiviteter är delvis pausade med anledning av Covid19. T ex håller vi på med en utdragen OVK-besiktning. Vissa lägenheter har fått anmärkningar och vet du med dig att du fått det och inte åtgärdat det rekommenderar vi att du tar tag i det för att det ska gå smidigt att färdigställa protokollet sen. Styrelsen ha arbetet med att säkerställa OVK för lokalhyregästerna vilket är klart. Diverse övriga aktiviteter pågår. 

Budgeteringen för 2021 är klar och som delvis tidigare kommunicerats på årsstämman så kommer avgifterna inte att justeras. Styrelsen arbetar med att ha en långsiktig och hållbar ekonomi för föreningen och följer underhållsplanen. För tillfället framkommer inget som säger att vi inte ska kunna följa den men sen vet ni säkert alla att i ett gammalt hus kan det plötsligt hända saker. Vi har nästan varje år drabbats av något och nu sist var det en fuktskada i ett badrum i en lokal. Tack och lov är en sådan skada inte värre än att föreningen kan hantera det. Nästa gång kanske det är något värre.  

Allt gott

Styrelsen i Bigarråträdet 4

24 jun 2020

Årsstämma och ny styrelse

Av Alexander Petersson | 2020-06-24 20:19

Årsstämman hölls på rekordtid på föreningens bakgård den 11 juni. Tre styrelsemedlemmar lämnade styrelsen på grund av avflytt och istället valdes två nya. Föreningen tackade stort de styrelsemedlemmar som arbetat i flera år och som nu valt att flytta vidare. 

Den 24 juni höll den nya styrelsen sitt konstituerade första styrelsemöte och de nya rollerna framgår under styrelsesidan. 

Trevlig sommar!

Bigarråträdet 4

24 maj 2020

Kallelse till årsstämma

Av Alexander Petersson | 2020-05-24 00:00

Datum och tid: Torsdagen den 11 juni 2020, klockan 19.00

Lokal: På föreningens bakgård (Polhemsgatan 8), utomhus

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Beslut om stadgeändring (se bilaga 1)
 19. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

15 maj 2020

Publicerad årsredovisning

Av Alexander Petersson | 2020-05-15 13:18

Årsredovisningen för 2019 finns nu publicerad. Tryck här för att komma till den

//Styrelsen

13 maj 2020

Årsstämma

Av Alexander Petersson | 2020-05-13 13:49

Med anledning av Corona-situationen har årstämman blivit uppskjuten tills vidare. Den kommer dock att hållas på något sätt runt den 8 - 12 juni. Information kommer att komma ut tillsammans med årsredovisningen.

Allt gott!!

Styrelsen