27 nov 2019

Budget och Avgift

Av Alexander Petersson | 2019-11-27 00:00

Styrelsen har genomfört sitt årliga budgetarbete och lagt plan för det kommande årets investeringar i huset. Underhållsplanen ligger till grund för vilka investeringar som görs plus att det tas höjd för att saker händer utan planering. Budget och likviditetsarbetet är också långsiktigt och föreningen, som är skuldfri, har för avsikt att förbli det, vilket innebär att större kommande investeringar måste det fonderas upp till. Idag finns en god likviditet med ca 1,6 Mkr sparade medel och under de närmsta 5-7 åren hoppas föreningen spara lika mycket till.

Med detta i beaktande beslutade styrelsen att för tredje gången på kort tid sänka avgifterna med 5 procent till den lägsta nivån i föreningen historia. Den förväntas kunna vara varaktig under en bra tid framöver. Ekonomin är mycket god och föreningen saknar helt räntekänslighet. 

//Styrelsen

25 aug 2019

FÖRÄNDRINGAR I SOPHANTERINGEN - MATAVFALLSSORTERING

Av Anders Öhrling | 2019-08-25 22:13

Vi från styrelsen vill önska alla välkomna tillbaka från semestern. Hoppas att ni har haft det riktigt skönt och är tillbaka med ny energi. I styrelsen har vi inte legat på latsidan utan är riktigt glada att kunna informera er om att arbetet med att slutföra projektet att förbättra vår sophantering är inne i sin slutfas.

Redan innan sommaren byggde vi om soprummet för att förbereda inför hösten. Vi isolerade rummet för att minimera ljud, satte upp nya väggar som tål mer samt dörrstopp och bättre möjlighet för att använda vatten. Detta för att kunna gå över från hantering av sopor med säckar till att använda gröna kärl samt bruna kärl för matavfallshantering.

Vi gör dessa förändringar för att:

- Bli mer miljömedvetna som förening och börja jobba mer aktivt med frågor kring hållbarhet - Förbereda oss inför ett eventuellt förbud mot hantering av sopor med säckar - Förbättra ekonomin i föreningen. Kan tilläggas att matavfallshantering är 6 gånger billigare än de vanliga hushållssoporna. - Se till så att sopor inte blir stående i entrén. Följande kommer hända:

1. Redan nu på tisdag kväll (27/8) kommer ni att ha tillgång till soprummet via er blipp. 2. I soprummet kommer ni då kunna slänga era vanliga hushållssopor (gröna kärl) samt matavfall (bruna kärl). All information om vad som är matavfall hittar ni på de bruna påsarna. 3. Från och med nu kan ni hämta påsar för matavfall samt behållaren för påsen. Dessa står i gången mot tvättstugan till och med tisdag eftermiddag. Efter tisdag eftermiddag/kväll kommer dessa stå i soprummet. Det är även här ni i framtiden kommer kunna hämta nya matavfallspåsar. 4. Under tisdagen kommer arbete i soprummet göras. Det kommer därför inte vara möjligt att slänga sopor under dagen. 5. Det gamla sopnedkastet kommer att plomberas. 6. Både gröna och bruna kärl kommer tömmas 2gr i veckan för att minimera lukt. Vi kommer dessutom rengöra kärlen frekvent.

Det kommer vara en period där vi försöker kalibrera kapacitet av matavfall och hushållssopor. Vi ber er ha överseende med detta ifall det t.ex. skulle bli fullt någon gång.

Vi hoppas och tror att alla välkomnar dessa förbättringar och känner stolthet i att vi tillsammans hjälps åt att bli en mer miljömedveten förening!

Med vänliga hälsningar Styrelsen Bigarråträdet 4

3 jun 2019

Ny styrelse

Av Alexander Petersson | 2019-06-03 20:35

Den 3 juni hade styrelsen det första konstituerade styrelsemötet för 2019-2020. Styrelsemedlemmarna hittar du här

Glad sommar!!

13 maj 2019

Kallelse till föreningsstämma

Av Amir Moghaddam | 2019-05-13 19:50

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Datum och tid: Måndagen den 27 maj 2019, klockan 19.00

Lokal: ”85 Kvadrat”, John Ericssonsgatan 15, Stockholm

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

a) Beslut om stadgeändring (se bilaga 1)

18. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

Bakgrundsinfo

Beslut om stadgeändring (andra beslut), punkt 17 a

Föreningens nuvarande stadgar registrerades den 29 juli 2015. Förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar med vissa följdändringar i Bostadsrättslagen har lett till avvikelser mellan de nuvarande stadgarna och vissa delar av lagen. Föreslagna ändringar görs för att anpassa föreningens stadgar till ändringarna i ovan nämnda lagar.

Förslaget till nya stadgar finns i sin helhet i bilaga 1. Föreningens nuvarande stadgar finns att ta del av på föreningens hemsida www.bigarratradet4.se. Förslaget till ändrade stadgar bygger på Bostadsrätternas mönsterstadgar som med hjälp av en jurist har anpassats i tillämpliga delar till föreningen.

Vid extra föreningsstämma den 3 april 2019 togs första beslut om att anta styrelsens förslag till nya stadgar. Då samtliga röstberättigade medlemmar inte var närvarande vid extrastämman krävs ett andra beslut om att anta styrelsens förslag till nya stadgar innan de nya stadgarna kan registreras hos Bolagsverket och träda kraft.

13 apr 2019

Save the date

Av Amir Moghaddam | 2019-04-13 10:35

SAVE THE DATE Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum måndagen den 27 maj 2019 klockan 19.00. Kallelse med dagordning kommer att delas ut två veckor före stämman. Vi ser gärna att ni inkommer med förbättringar och ideer men för att vi ska kunna ta ställning till dessa och ha med detta i kallelsen måste motioner inkomma senast 1:e maj 2019.

Kandidater till styrelsen för verksamhetsår 2019/2020 Vem vill du se i styrelsen? Valberedningen behöver din hjälp att hitta lämpliga kandidater till styrelsen. Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen i god tid före ordinarie föreningsstämma med förslag på kandidater. Självklart kan du föreslå dig själv om du vill! Som medlem i en bostadsrättsförening bör man vara beredd på att delta i styrelsearbetet under vissa perioder. Mer information om vad det innebär att bo i bostadsrätt finns på Bostadsrätternas hemsida www.bostadsratterna.se Hör av dig med tips på kandidater till någon av oss i valberedningen: - Monica Sohlman, monica.sohlman@strix.se - Christer Ahlberg, ahlberg.christer@gmail.com

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Bigarråträdet 4

10 apr 2019

Publicerad årsredovisning

Av Alexander Petersson | 2019-04-10 21:22

Årsredovisning för 2018 finns nu publicerad på hemsidan. Gå till Stadgar och Årsredovisning.

//Styrelsen

20 mar 2019

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Av Anders Öhrling | 2019-03-20 08:02

Datum och tid: Onsdagen den 3 april 2019, klockan 19.00

Lokal: Torkrummet vid tvättstugan, Polhemsgatan 8, Stockholm

Dagordning

  1. 1. Stämmans öppnande
  2. 2. Godkännande av dagordning
  3. 3. Val av stämmoordförande
  4. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. 7. Fastställande av röstlängd
  8. 8. Beslut om stadgeändring (se bilaga 1)
  9. 9. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

Bakgrundsinfo

Beslut om stadgeändring, punkt 8

Föreningens nuvarande stadgar registrerades den 29 juli 2015. Förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar med vissa följdändringar i Bostadsrättslagen har lett till avvikelser mellan de nuvarande stadgarna och vissa delar av lagen. Föreslagna ändringar görs för att anpassa föreningens stadgar till ändringarna i ovan nämnda lagar.

Förslaget till nya stadgar finns i sin helhet i bilaga 1. Föreningens nuvarande stadgar finns att ta del av på föreningens hemsida www.bigarratradet4.se. Förslaget till ändrade stadgar bygger på Bostadsrätternas mönsterstadgar som med hjälp av en jurist har anpassats i tillämpliga delar till föreningen.

9 mar 2019

Nya låscylindrar

Av Alexander Petersson | 2019-03-09 10:10

Hej
Vi hoppas alla medlemmar har en bra mars-helg och att den småländska högtiden "Fössta Tossdan i Mass" firades stort i torsdags! 

Om ni öppnar gemensamma dörrar med er nyckel så märkte ni säkert igår att samtliga låscylindrar nu är bytta. Det är den sista delen i föreningens lås-arbete där vi nu istället arbetar med de digitala "blipparna" istället för nycklar. Fördelarna är många, framförallt att en förlorad "blipp" inte innebär att låssystemet för den delen är sårat eftersom den "blippen" kan spärras enkelt. 

Nästa steg i utvecklingen är att koden kommer att tas bort. Från och med den 1 april kommer därför ytterdörrarna endast kunna öppnas med hjälp av din "blipp" eller genom att använda porttelefonen som sitter vid dörren mot Polhemsgatan. Porttelefonen har inlagda namn och telefonnummer. När den ringer dig ringer den från 08-501 192 13. Du kan då prata med personen som står vid dörren och för att låsa upp dörren trycker du på "5" på telefonen. Testa gärna innan att ditt namn finns inlagt plus att den ringer rätt telefonnummer. Återkom till styrelsen annars. Blippar kan beställas för 100 kr av styrelsen. 

Q/A
Q: Vad gör jag om jag glömt min blipp hemma?
A: Ring dig själv på porttelefonen och öppna dörren med din mobil
Q: Om jag tappat både mobil och blipp?
A: Den är tuff, men då har du säkert även tappat nyckeln till lägenheten och det är ändå kört. 


Styrelsen önskar alla en riktigt trevlig helg!!