13 dec 2018

Försäljning, skuldfri, budget och avgiftssänkning

Av Alexander Petersson | 2018-12-13 21:35

Hej
I november såldes en utav föreningens två sista hyreslägenheter. Detta medför att föreningen från och med 14 december 2018 är en skuldfri bostadsrättsförening. Dessutom kunde cirka 1,6 Mkr fonderas till framtida underhållsbehov, vilket styrker föreningens, redan starka ekonomi. 

Styrelsen har dessutom haft sitt årliga budgetmöte där framförallt underhållsplanen gås igenom. Som vi vet med gamla hus kan saker plötsligt hända, som exempelvis när byggnaden drabbades av en fuktskada i kungsbalkongerna 2014, vilket kostade en ansenlig summa pengar. För 2019 beslutades bland annat genomföra en genomgång av stammar i källaren ut till stadsnätet, samt att om möjligt, byta maskinparken i tvättstugan, då dessa maskiner nu börjar kosta mycket i underhåll, och dessutom skapa besvär för de som använder dem. Dessutom pågår ett fortsatt ventilationsarbete. Styrelsen har undersökt möjligheter att flytta på soprummet eller utveckla en bättre sopsortering, men har haft problem med bygglov där. Frågan är öppen.  

Som ett led i den goda ekonomin och med hänsyn till underhållsplanen, beslutade styrelsen att sänka avgifterna med 6 % (innan mediaavgiften) från 1 april 2019. Det innebär cirka 100 000 kr mindre i intjäning till föreningen per år och motsvarar knappt den nivå som föreningen lade på räntor för lån tidigare. 

Vid fel på exempelvis hiss, eller annat, önskar vi att ni i första hand kontaktar styrelsen. Sedan ett par år finns ingen upphandlad fastighetsskötare och Styrelsen anser att vi inte saknat det och dessutom sparat en del pengar på det. 

Styrelsen önskar alla grannar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!!

29 nov 2018

Borrhammare

Av Alexander Petersson | 2018-11-29 20:39

Hej
Styrelsen har införskaffat en borrhammare som kan lånas av medlemmar vid behov. Hör av er i kontaktfältet.

Ha det gott

//Styrelsen

27 okt 2018

Nytt låssystem

Av Alexander Petersson | 2018-10-27 00:00

Det nya låssystemet är färdiginstallerat och två nyckelbrickor per lägenhet kommer att delas ut. För att beställa fler brickor så mailar du styrelsen. Varje bricka kostar 100kr och läggs på kommande avgiftsavier. 

Porttelefonen fungerar fint för att dina besökare ska kunna be dig öppna dörren. Om du inte finns med på listan eller om det inte fungerar att ringa dig så ligger troligtvis fel information inlagd. Maila då styrelsen dina uppgifter så läggs det in omgående. 

Inom kort kommer de mekaniska låsen att bytas ut och koden att stängas av, vilket gör att endast nyckelbrickor eller porttelefon kan öppna ytterdörrarna. 

Med vänliga hälsningar!

Styrelsen

14 maj 2018

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Av Amir Moghaddam | 2018-05-14 12:12

Datum och tid: Måndagen den 28 maj 2018, klockan 19.00

Lokal: ”85 Kvadrat”, John Ericssonsgatan 15, Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

18 mar 2018

Save the Date

Av Amir Moghaddam | 2018-03-18 18:20

Ordinarie föreningsstämma – SAVE THE DATE
Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum måndagen den 28 maj 2018 klockan 19.00. Kallelse med dagordning kommer att delas ut två veckor före stämman. Motioner måste inkomma senast 1:e maj 2018

Kandidater till styrelsen för verksamhetsår 2018/2019
Vem vill du se i styrelsen? Valberedningen behöver din hjälp att hitta lämpliga kandidater till styrelsen. Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen i god tid före ordinarie föreningsstämma med förslag på kandidater. Självklart kan du föreslå dig själv om du vill! Som medlem i en bostadsrättsförening bör man vara beredd på att delta i styrelsearbetet under vissa perioder. Mer information om vad det innebär att bo i bostadsrätt finns på Bostadsrätternas hemsida www.bostadsratterna.se

Hör av dig med tips på kandidater till någon av oss i valberedningen:
- Monica Sohlman, monica.sohlman@strix.se
- Christer Ahlberg, christer.ahlberg@seb.se

Hyra ut i andra hand?
Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste du ansöka om styrelsens godkännande innan du hyr ut (gäller vid alla typer av uthyrning, även korttidsuthyrning via t.ex. AirBnB). Det är viktigt att få godkännande INNAN du hyr ut. Uthyrning i andra hand utan styrelsens godkännande kan leda till att bostadsrätten förverkas (49 § i föreningens stadgar).

Ansökan görs genom att fylla i blanketten för ansökan om andrahandsuyhyrning som du hittar på föreningens hemsida www.bigarratradet4.se och skicka till styrelsen@bigarratradet4.se eller lämna i styrelsens brevlåda i trapphuset på Polhemsgatan 8. Tillstånd att hyra ut i andra hand beviljas för maximalt ett år i taget. Räkna med att det kan ta upp till tre veckor för styrelsen att behandla din ansökan. Mer information finns på föreningens hemsida samt i 9 § och 47 § i föreningens stadgar.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Bigarråträdet