29 maj 2022

Kallelse till föreningsstämma, 13 juni 2022 klockan 19:00

Av Alexander Petersson | 2022-05-29 19:42

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Datum och tid: Måndag den 13 juni 2022, klockan 19.00

Lokal: ”85 Kvadrat”, John Ericssonsgatan 15, Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Inga inkomna
 18. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

29 maj 2022

Årsredovisning 2021-12-31

Av Alexander Petersson | 2022-05-29 19:41

Årsredovisningen för 2021-12-31 finns att hämta. Tryck här 

13 jun 2021

Årsstämma och ny Styrelse

Av Alexander Petersson | 2021-06-13 19:46

Årsstämman hölls på föreningens bakgård den 8 juni. fyra styrelsemedlemmar lämnade styrelsen dels på grund av avflytt och dels på grund av pensionering. Tre nya styrelsemedlemmar välkomnades. Föreningen tackade stort de styrelsemedlemmar som arbetat i flera år och som nu valt att gå vidare.

Den 13 juni höll den nya styrelsen sitt konstituerade första styrelsemöte och de nya rollerna framgår under styrelsesidan.

Trevlig sommar!

Bigarråträdet 4

25 maj 2021

Kallelse till föreningsstämma, 8 juni 2021 klockan 19:00

Av Erik Carlsson-Bay | 2021-05-25 20:26

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Datum och tid: Tisdagen den 8 juni 2021, klockan 19.00

Lokal: På föreningens innergård (Polhemsgatan 8), utomhus

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Bemyndigande till styrelsen att säga upp avtalsservitut avseende grovsoprum
 18. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

12 maj 2021

Årsredovisning 2020

Av Alexander Petersson | 2021-05-12 16:30
Årsredovisningen för 2020 finns nu publicerad. Tryck här för att komma till den

//Styrelsen
Navigation