3 apr 2023

Kallelse till föreningsstämma, 3 maj 2023 klockan 18:00

Av Alexander Petersson | 2023-04-03 09:22

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Datum och tid: Onsdagen den 3 maj 2023, klockan 18.00

Lokal: ”85 Kvadrat”, John Ericssonsgatan 15, Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Inga inkomna
 18. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

19 feb 2023

Årsredovisning 2022-12-31

Av Alexander Petersson | 2023-02-19 21:46

Årsredovisningen för 2022-12-31 finns att hämta. Tryck här

Den mycket goda ekonomin kan inte nog understrykas vilket gör att årsredovisningen är en ganska trevlig läsning.

Styrelsens musikrekommendation till bostadsrättsinnehavare:

//Styrelsen 2022-2023

8 nov 2022

Budget och avgiftförändring

Av Alexander Petersson | 2022-11-08 21:59

Det händer mycket i omvärlden och mycket påverkar såklart oss som bostadsrättsinnehavare och som bostadsrättsförening. Elbehovet i Europa sprider sig hela vägen upp till oss på 59:e breddgraden, inflationen slår till uppåt vilket tar med sig räntorna och alla andra kostnader för den delen. Lyckligtvis är Bigarråträdet 4 en stabil förening som äger sin mark (påverkas ej av höjda tomträttsavgälder) och dessutom är skuldfri. Vi ser flera exempel nu på föreningar som tvingas höja sina avgifter. Undertecknad har hört exempel på 50 procentiga höjningar. Man ska självklart vara försiktig med att peka finger, men att en ränteuppgång på ett par procentenheter och ökat elpris leder till så drastiska åtgärder så snabbt tyder på tämligen svag långsiktig planering i föreningen. Det är extremt viktigt att se till föreningens långsiktiga behov och inte bara de som bor här just precis nu.

För att blåsa upp vårt ego ännu mer har styrelsen därför för 2023 valt att lämna avgiften oförändrad. Vid årets budgetering tittar vi som vanligt på den underhållsplan som ligger och där återfinns punkter som frånluftsfläktar, en kommande hissrenovering samt fönsterrenovering. Vi kan med dagens situation täcka det underhållsbehov vi har. Vi har dessutom 2,5 mkr sparat, varav 2 mkr är placerat på ett räntekonto i tre år med 3,2 procents årlig ränta. Resterande ger i dagsläget 1 procent. Detta ger föreningen ett positivt räntenetto om 60 000-70 000 kr årligen. Enligt underhållsplanen har vi "stora" renoveringar först 2032 i form av fasad. Med gamla hus så dyker det ofta upp något så man vet aldrig men vi försöker så gott det går att planera långsiktigt för att kunna ha pengar till sådana renoveringar.

Även om vi inte påverkas av räntor så påverkas vi av inflationen. Nästa år kommer fjärrvärmen att stiga med 9 procent enligt beslut och förbrukar vi samma värme måste vi kunna hantera det. Detta är exempel på en post som med tiden kan leda till någon form av avgiftshöjning, men just i närtid låter vi ändå avgiften vara oförändrad.

Vi vill också passa på att tipsa om Boappa där medlemmar kan kommuncera. En del frågor betas av smidigt där.

Allt gott!

Styrelsen i Bigarråträdet 4.

29 maj 2022

Kallelse till föreningsstämma, 13 juni 2022 klockan 19:00

Av Alexander Petersson | 2022-05-29 19:42

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Datum och tid: Måndag den 13 juni 2022, klockan 19.00

Lokal: ”85 Kvadrat”, John Ericssonsgatan 15, Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Inga inkomna
 18. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

29 maj 2022

Årsredovisning 2021-12-31

Av Alexander Petersson | 2022-05-29 19:41

Årsredovisningen för 2021-12-31 finns att hämta. Tryck här 

Navigation