Brf Bigarråträdet 4 | 769602-7270
14 maj 2018

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Av Amir Moghaddam | 2018-05-14 12:12

Datum och tid: Måndagen den 28 maj 2018, klockan 19.00

Lokal: ”85 Kvadrat”, John Ericssonsgatan 15, Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

18 mar 2018

Save the Date

Av Amir Moghaddam | 2018-03-18 18:20

Ordinarie föreningsstämma – SAVE THE DATE
Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum måndagen den 28 maj 2018 klockan 19.00. Kallelse med dagordning kommer att delas ut två veckor före stämman. Motioner måste inkomma senast 1:e maj 2018

Kandidater till styrelsen för verksamhetsår 2018/2019
Vem vill du se i styrelsen? Valberedningen behöver din hjälp att hitta lämpliga kandidater till styrelsen. Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen i god tid före ordinarie föreningsstämma med förslag på kandidater. Självklart kan du föreslå dig själv om du vill! Som medlem i en bostadsrättsförening bör man vara beredd på att delta i styrelsearbetet under vissa perioder. Mer information om vad det innebär att bo i bostadsrätt finns på Bostadsrätternas hemsida www.bostadsratterna.se

Hör av dig med tips på kandidater till någon av oss i valberedningen:
- Monica Sohlman, monica.sohlman@strix.se
- Christer Ahlberg, christer.ahlberg@seb.se

Hyra ut i andra hand?
Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste du ansöka om styrelsens godkännande innan du hyr ut (gäller vid alla typer av uthyrning, även korttidsuthyrning via t.ex. AirBnB). Det är viktigt att få godkännande INNAN du hyr ut. Uthyrning i andra hand utan styrelsens godkännande kan leda till att bostadsrätten förverkas (49 § i föreningens stadgar).

Ansökan görs genom att fylla i blanketten för ansökan om andrahandsuyhyrning som du hittar på föreningens hemsida www.bigarratradet4.se och skicka till styrelsen@bigarratradet4.se eller lämna i styrelsens brevlåda i trapphuset på Polhemsgatan 8. Tillstånd att hyra ut i andra hand beviljas för maximalt ett år i taget. Räkna med att det kan ta upp till tre veckor för styrelsen att behandla din ansökan. Mer information finns på föreningens hemsida samt i 9 § och 47 § i föreningens stadgar.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Bigarråträdet

26 nov 2017

Eldningsförbud

Av Amir Moghaddam | 2017-11-26 18:54

Det har återigen läckt in rök i lägenheter när man eldat i öppna spisen till följd av stängda tilluftsventiler eller på annat sätt påverkat den kalibrering som gjordes. Därför råder eldningsförbud tillsvidare. Styrelsen undersöker en permanent lösning och återkommer med info kring instatser. Ventilationsfirma är redan inkopplad men sannolikt blir det efter nyår.

//Styrelsen

15 sep 2017

Avgiftssänkning och inkluderat bredband

Av Alexander Petersson | 2017-09-15 19:19

Från och med 1 januari 2018 ingår ett 100/100 fiberbredband i varje lägenhet via det nyligen installerade fibermodemet. Om du önskar kan du själv uppgradera till 1000/1000 för 50kr per månad. I samma veva sänks avgiften med 5 procent och en obligatorisk mediaavgift om 220kr per lägenhet läggs på. 

Fibermodemet i hallen har fyra uttag för sladd. Det är inte trådlös så du måste själv ordna en router om du vill ha t ex trådlöst. Förmodligen har du redan en router från en tidigare internetleverantör som du kan använda här. Om inte annat finns det prisvärda på exempelvis Kjell och Company.

ip-only har även andra tjänster såsom tv. Kontakta dem om du önskar lägga till fler tjänster.

//Styrelsen

8 jun 2017

Stämma, Styrelse och Årsredovisning

Av Alexander Petersson | 2017-06-08 12:35

Bigarråträdet 4 hade sin årsstämma på restaurang 85 kvadrat måndagen den 22 maj. En trevlig och lyckad stämma där framförallt årsredovisningen för 2016 fastställdes. 

För första gången på många år inkom en motion och den gällde balkongskydd. Det finns sedan tidigare ett beslut att balkongskydd och markiser ska ha en viss färg, vilket inte fullt ut efterlevs. Motionen handlade om att föreningen skulle bekosta detta. Stämman valde att inte godkänna det, men eftersom det råder osäkerhet vad som gäller, ska styrelsen klargöra vilket tyg som skall användas för att det ska se enhetligt ut. Det kan nämnas att Styrelsen hade kontakt med grannföreingar inför stämman om hur de skötte denna frågan, och  samtliga som Styrelsen talade med berättade att det fanns tydligt krav på vilket tyg, men att innehavaren själv får införskaffa det. 

Pär Westerlund avgick ur styrelsen efter många års aktivt deltagande. Vi är väldigt tacksamma för hans långa medverkan i Styrelen och hoppas att han kommer tillbaka snart igen. Mikael Olsson ersätter Pär, vilket vi är jätteglada för och önskar honom varmt välkommen. Övriga styrelemedlemmar valdes om. 

Årsredovisningen finns nu att ladda ned under "Stadgar och Årsredovisningar" (Klicka här). 

Glad sommar!
//Styrelsen
 

Navigation