24 maj 2020

Kallelse till årsstämma

Av Alexander Petersson | 2020-05-24 00:00

Datum och tid: Torsdagen den 11 juni 2020, klockan 19.00

Lokal: På föreningens bakgård (Polhemsgatan 8), utomhus

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Beslut om stadgeändring (se bilaga 1)
 19. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

15 maj 2020

Publicerad årsredovisning

Av Alexander Petersson | 2020-05-15 13:18

Årsredovisningen för 2019 finns nu publicerad. Tryck här för att komma till den

//Styrelsen

13 maj 2020

Årsstämma

Av Alexander Petersson | 2020-05-13 13:49

Med anledning av Corona-situationen har årstämman blivit uppskjuten tills vidare. Den kommer dock att hållas på något sätt runt den 8 - 12 juni. Information kommer att komma ut tillsammans med årsredovisningen.

Allt gott!!

Styrelsen

20 mar 2020

SAVE THE DATE

Av Anders Öhrling | 2020-03-20 18:58

SAVE THE DATE
Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum måndagen den 18 maj 2020 klockan 19.00. Kallelse med dagordning kommer att delas ut två veckor före stämman. Vi ser gärna att ni inkommer med förbättringar och ideer men för att vi ska kunna ta ställning till dessa och ha med detta i kallelsen måste motioner inkomna senast 24:e april 2020.

Då vi värnar om att minska smittspridningen av viruset COVID-19 (coronaviruset) kommer vi återkomma närmare datumet för stämman. Är situationen sådan att vi inte bör samlas kommer vi att skjuta på datumen för stämman.


Kandidater till styrelsen för verksamhetsår 2020/2021
Vem vill du se i styrelsen? Valberedningen behöver din hjälp att hitta lämpliga kandidater till styrelsen. Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen i god tid före ordinarie föreningsstämma med förslag på kandidater. Självklart kan du föreslå dig själv om du vill! Som medlem i en bostadsrättsförening bör man vara beredd på att delta i styrelsearbetet under vissa perioder. Mer information om vad det innebär att bo i bostadsrätt finns på Bostadsrätternas hemsida www.bostadsratterna.se
Hör av dig med tips på kandidater till någon av oss i valberedningen:
- Monica Sohlman, monica_sohlman@hotmail.com
- Christer Ahlberg, ahlberg.christer@gmail.com

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Bigarråträdet 4

27 nov 2019

Budget och Avgift

Av Alexander Petersson | 2019-11-27 00:00

Styrelsen har genomfört sitt årliga budgetarbete och lagt plan för det kommande årets investeringar i huset. Underhållsplanen ligger till grund för vilka investeringar som görs plus att det tas höjd för att saker händer utan planering. Budget och likviditetsarbetet är också långsiktigt och föreningen, som är skuldfri, har för avsikt att förbli det, vilket innebär att större kommande investeringar måste det fonderas upp till. Idag finns en god likviditet med ca 1,6 Mkr sparade medel och under de närmsta 5-7 åren hoppas föreningen spara lika mycket till.

Med detta i beaktande beslutade styrelsen att för tredje gången på kort tid sänka avgifterna med 5 procent till den lägsta nivån i föreningen historia. Den förväntas kunna vara varaktig under en bra tid framöver. Ekonomin är mycket god och föreningen saknar helt räntekänslighet. 

//Styrelsen