25 maj 2021

Kallelse till föreningsstämma, 8 juni 2021 klockan 19:00

Av Erik Carlsson-Bay | 2021-05-25 20:26

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Datum och tid: Tisdagen den 8 juni 2021, klockan 19.00

Lokal: På föreningens innergård (Polhemsgatan 8), utomhus

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Bemyndigande till styrelsen att säga upp avtalsservitut avseende grovsoprum
 18. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

12 maj 2021

Årsredovisning 2020

Av Alexander Petersson | 2021-05-12 16:30
Årsredovisningen för 2020 finns nu publicerad. Tryck här för att komma till den

//Styrelsen