Brf Bigarråträdet 4 | 769602-7270
13 maj 2019

Kallelse till föreningsstämma

Av Amir Moghaddam | 2019-05-13 19:50

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Datum och tid: Måndagen den 27 maj 2019, klockan 19.00

Lokal: ”85 Kvadrat”, John Ericssonsgatan 15, Stockholm

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

a) Beslut om stadgeändring (se bilaga 1)

18. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

Bakgrundsinfo

Beslut om stadgeändring (andra beslut), punkt 17 a

Föreningens nuvarande stadgar registrerades den 29 juli 2015. Förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar med vissa följdändringar i Bostadsrättslagen har lett till avvikelser mellan de nuvarande stadgarna och vissa delar av lagen. Föreslagna ändringar görs för att anpassa föreningens stadgar till ändringarna i ovan nämnda lagar.

Förslaget till nya stadgar finns i sin helhet i bilaga 1. Föreningens nuvarande stadgar finns att ta del av på föreningens hemsida www.bigarratradet4.se. Förslaget till ändrade stadgar bygger på Bostadsrätternas mönsterstadgar som med hjälp av en jurist har anpassats i tillämpliga delar till föreningen.

Vid extra föreningsstämma den 3 april 2019 togs första beslut om att anta styrelsens förslag till nya stadgar. Då samtliga röstberättigade medlemmar inte var närvarande vid extrastämman krävs ett andra beslut om att anta styrelsens förslag till nya stadgar innan de nya stadgarna kan registreras hos Bolagsverket och träda kraft.